Yayın İlkeleri

1. Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (TAÜHFD)/Zeitschrift für türkisch-deutsche Rechtsstudien (ZtdR), “Hakemli Dergi” statüsünde, yılda iki sayı (Haziran, Aralık) basılı olarak yayımlanır. Ayrıca çalışmaların PDF biçimli tam metinleri http://hfd.tau.edu.tr adresinde yayımlanır.
2. Dergiye gönderilen çalışmalar, başka bir yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
3. Derginin yayın dili Türkçe ve Almanca’dır, fakat niteliği dikkate alınarak İngilizce metinler de kabul edilecektir.
4. Dergide kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında yazılmış makale ve çeviri çalışmalarına yer verilir. Ayrıca dergide, karar ve kitap incelemeleri, mevzuat değerlendirmeleri, sempozyum bildirileri ve bilgilendirici notlara da yer verilebilecektir. Bu nitelikteki çalışmaların kabulü veya geri çevrilmesi, dergi yayın kurulu tarafından yapılacaktır.
5. Çalışmanın yazarı adını, soyadını, iş adresini, telefon numaralarını ve e-posta adresini dergi sorumlusuna bildirmelidir.
6. Dergi yayın kurulu tarafından ilk değerlendirmede dergi yayın ilkelerine uygun bulunan makale çalışmaları, yazar adları metinden çıkarılarak, iki hakeme gönderilir. Hakem değerlendirmesi sonucunda hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda çalışma, üçüncü bir hakeme gönderilir. Çalışmanın yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekir. Yayın Kurulu tarafından ilk değerlendirilmesi yapılan ve yayın ilkelerine uygun olmadığı saptanan çalışmalar, hakeme gönderilmeden önce, yayın ilkeleri doğrultusunda düzeltilmesi için yazara iade edilir ve yazarları tarafından en geç 15 gün içinde teslimi gereklidir. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda çalışmanın yayımlanmasına, düzeltilmesine ya da geri çevrilmesine karar verilir.
7. Çeviri çalışmaları bakımından, çeviri metni ile birlikte asıl metin ve hak sahiplerinin muvafakati da iletilmelidir. Ayrıca asıl metnin tam bibliyografik künyesinin (asıl metnin yayımlandığı eserin adı, yazarı, baskı yeri, baskı yılı, cildi, sayısı ve sayfaları) bildirilmesi gerekir. Çeviri çalışmaları da makale çalışmaları için geçerli olan hakem değerlendirilmesine tabi tutulur.
8. a) Fakülte tarafından yayımlanan nüshalarla sınırlı kalmak üzere; yayıma kabul edilen çalışmanın çoğaltma, yayma, umuma iletim, işleme ve çeviri konusundaki malî hakları, basılı, görsel, işitsel, sayısal vb. ortamlarda yurt içinde ve yurt dışında kullanılmak üzere Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne devredilmiştir. Telif ücreti ödenmeyeceği yazarlar tarafından kabul edilmiştir. Dergi yayın kurulu, çalışmaların yayımlanması konusunda yetkili kılınır. 
b) Makaleleri ilk kez Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisinde yayınlanmış olan yazarlar;
* Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisinde yayımlanan makalelerini, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisinie atıf yapmak koşuluyla sonraki çalışmalarında ücretsiz olarak kullanabilir.
* Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisinde yayımlanan makalelerini gelir elde etmemek koşuluyla çoğaltabilir.
* Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisinde yayımlanan makalelerini kişisel web sitelerine veya üniversitesinin açık arşivine kaydedebilir.
* Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisinde yayımlanan çalışmaları için patent alma ve kullanma hakkını kullanabilir.
9. Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yayımlanması istenen çalışmaların tauhfd@tau.edu.tr veya ztdr@tau.edu.tr e-posta adresine “Microsoft Word” yazılımı formatında (.doc, .docx) gönderilmesi gerekmektedir.
10. Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi'nde yayınlanacak olan makaleler intihal programlarına yüklenerek makalelerin benzerlik raporları turnitin.com üzerinden alınacaktır. Benzerlik raporlarında akademik yazım kurallarına uygun şekilde alıntılanmış doğrudan referanslar ile kaynakça, benzerlik raporunun hazırlanmasında dikkate alınmamaktadır. Benzerlik raporu %25'in üzerinde olan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
11. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların içeriği ile ilgili tüm sorumluluk yazarlarına aittir.
12. Derginin tüm giderleri Türk-Alman Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.